1. Jestem Polakiem i Europejczykiem.

Dziecko: Nabywa świadomości narodowej oraz wzbudza w sobie uczuć patriotycznych. Rozbudza w sobie zainteresowanie historią i tradycjami swojego kraju. Rozumie znaczenie i odczuwa szacunek dla symboli narodowych. Kształci zmysł estetyczny i wrażliwość w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką. Wzbogaca słownictwo o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju i Europy. Zdobywa podstawowe informacje na temat krajów Unii Europejskiej. Doskonali umiejętności porównywania liczebności zbiorów.

 

2. Jesienne eksperymenty.

Dziecko: Wzbogaca wiedzę na temat zjawisk atmosferycznych i pogodowych charakterystycznych dla jesieni. Poszerza zakres wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie i sposobów jego wykorzystania przez człowieka. Kształci postawę proekologiczną związaną z oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody. Doskonali umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas wykonywania doświadczeń przyrodniczych i prostych eksperymentów. Uświadamia sobie, jakich rzeczy nie należy robić bez zgody i kontroli osoby dorosłej. Wzbogaca zasób słownictwa umożliwiającego opisywanie zjawisk atmosferycznych i pogodowych. Porównuje liczebności zbiorów przez przeliczanie i grupowanie w pary.

 

3. Z jesienią.

Dziecko: Wzbogaca i usystematyzuje wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy. Rozumie istotę zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku. Doskonali umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia. Uświadamia sobie zasady zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie. Wzbogaca zasób pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki. Rozwija zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody przy zachowaniu zasad nieingerowania w obserwowane środowisko.

 

4. Szanujmy się wzajemnie.

Dziecko: Kształtuje zdolności do empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi. Buduje wzajemne zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej. Korzysta z okazji sprzyjających kształceniu komunikacji lub mówienia o sobie. Poznaje sposoby radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi i panowania nad różnego rodzaju emocjami. Wczuwa się w powierzone role i odczuwane emocje w scenkach pantomimicznych. Buduje pozytywny obraz własnej osoby.