Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad

  1. Kiedy niebo płacze

Kształtuje pozytywną samoocenę i umiejętność jej wyrażania.  Dostrzega i opisuje zamiany w przyrodzie związane z jesienią.  Wykazuje postawę dbania o własne zdrowie, m.in. dostosowując ubiór do panującej pogody. Wykazuje tolerancje wobec innych rozumiejąc, że się różnimy, mamy różne możliwości, ale potrafimy być razem. Rozumie znaczenie współpracy wielu ludzi w celu osiągnięcia wspólnego celu. Przestrzega zasad i reguł obowiązujących w grupie.

  1. Sztuka bycia razem

Kształtuje pozytywną samoocenę i umiejętność jej wyrażania. Dostrzega znaczenie kultury bycia w życiu codziennym, w tym świadomość, że dzięki stosowaniu form grzecznościowych i kulturalnemu zachowaniu można łagodzić konflikty, naprawić błędy, stwarzać miłą atmosferę. Wykazuje tolerancje wobec innych rozumiejąc, że się różnimy, mamy różne możliwości, ale potrafimy być razem. Wzbogaca słownictwo służące określaniu cech charakteru, postaw i zachowania oraz poprawnie formułuje wypowiedzi. Rozumie znaczenie współpracy wielu ludzi w celu osiągnięcia wspólnego celu. Odczytuje i nazywa stany emocjonalne innych osób na podstawie obserwacji mimiki twarzy i postawy ciała. Potrafi rozdzielać elementy, tworząc zbiory równoliczne.

  1. Z dziejów Ziemi

Wykazuje zainteresowanie historią Ziemi. Poznaje wybrane bogactwa naturalne naszej planety oraz związane z nimi korzyści dla człowieka. Uczestniczy w obserwacjach, doświadczeniach i eksperymentach, wykazuje się myśleniem przyczynowo-skutkowym. Rozumie konieczność segregowania odpadów i orientuje się, jak należy je wykonywać. Potraf korzystać z różnych źródeł wiedzyw celu rozwijania zainteresowań i pogłębienia wiedzy. Dostrzega zmiany o charakterze odwracalnym i nieodwracalnym. Odczuwa satysfakcję z podróży po pierwszym poznawanym żywiole – Ziemi.

  1. Ogień – gorący żywioł

Poznaje naturalne i sztuczne źródła ognia, ciepła i światła. Rozumie konieczność poddawania obróbce cieplnej niektórych produktów spożywczych. Przelicza i dopełnia elementy zbioru w zakresie czterech. Poznaje zapis liczby 4. Zna właściwe sposoby zachowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych; potrafi wezwać pomoc. Potrafi dokonać analizy i syntezy głoskowej prostych słów; wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie. Odczytuje  symbole na mapie. Śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych i układa sekwencje ruchów do muzyki.